OKaJu - Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher

www.okaju.lu

Personne(s) de contact / Kontaktperson(en):
Charel SCHMIT
Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher / Défenseur des droits de l’enfant
Mënschenrechtshaus
65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
+352 28 37 36 40
charel.schmit[at]okaju.lu